روز پزشک مبارک

روز پزشک- ابوعلی سینا

پزشک با شوق و رنج می آموزد تا رنج انسان ها را به شور و آرامش برساند.
اول شهریور روز پزشک مبارک