روز پزشک مبارک

کارمندان خستگی ناپذیر ایران زمین

کارمندان خستگی ناپذیر ایران زمین روزتان مبارک
چهارم شهریور روز کارمند