نگاهی نو به تهران

برج مخابراتی میلاد-تهران-داتک

نگاهی نو به تهران با مرکزیت برج مخابراتی میلاد، سمبل تهران و مرتبط با فعالیت رهام داتک.