انتخابی تیم ملی برای کاپ آسیا

شرکت انتقال داده های رهام داتک از حامیان بسکتبال 3 نفره بانوان ایران، انتخابی تیم ملی برای کاپ آسیا که در تاریخ 31 فروردین 1397 در ورزشگاه شهدای قیطریه برگزار شد
شرکت رهام داتک اذعان داشت که هر چه بیشتر باید از ورزش بانوان برای حضور در مسابقات جهانی حمایت کرد.

بسکتبال 3 نفره بانوان ایران، انتخابی تیم ملی برای کاپ آسیا