مدارک مورد نیاز برای تهیه خدمات اینترنتی رهام داتک

مشتری گرامی، برای اشتراک هر یک از خدمات اینترنتی رهام داتک لازم است تا بر حسب نوع سرویس اینترنت و کاربری آن، مدارک مورد نیاز زیر را آماده نموده برای همکاران ما در واحد فروش شرکت ارسال نمایید.

مدارک مورد نیاز برای تهیه خدمات ADSL رهام داتک

مدارک مورد نیاز برای افراد حقوقی
 • کپی پشت و رو از آخرین قبض پرداخت شده تلفن
 • کپی شناسنامه و کارت ملی صاحب خط تلفن اگر به نام شخص است
 • کپی آخرین روزنامه رسمی و آگهی تغییرات و تاسیس شرکت
 • درخواست کتبی با سربرگ شرکت برای تهیه سرویس اینترنت ADSL
 • معرفی‌نامه نماینده بر روی سر برگ شرکت
 • کپی شناسنامه نماینده شرکت
مدارک مورد نیاز برای افراد حقیقی
 • کپی پشت و رو از آخرین قبض پرداخت شده تلفن
 • کپی شناسنامه صاحب خط تلفن
 • کپی کارت ملی صاحب خط تلفن
 • در صورت اجاره بودن ملک: کپی اجاره‌نامه، کپی‌شناسنامه و کارت ملی مستاجر
 • در صورتیکه تبعه کشور دیگری هستید کپی صفحات مشخصه گذرنامه