لیست تعرفه خدمات ADSL

در جدول‌های زیر می‌توانید، تعرفه خدمات سرویس‌های ADSL رهام داتک را مشاهده نمائید. سرویس‌های ADSL رهام داتک متناسب با نیاز شما و بسته به مرکز مخابراتی محل استفاده ی سرویس، در قالب بسته های ‍زیر، از طرف کارشناسان فروش به شما معرفی می‌گردند:

سرویس حجمی ADSL+2  رهام داتک - ویژه کاربران کم مصرف
سرعت سرویس مدت سرویس ترافیک دوره قیمت دوره سفارش
۱۲۸ Kbps یک ماهه ۳   GB ۱۰,۵۰۰ +
سه ماهه ۵   GB ۱۷,۹۰۰ +
شش ماهه ۸   GB ۲۹,۰۰۰ +
یک ساله ۱۲   GB ۴۶,۰۰۰ +
۲۵۶ Kbps یک ماهه ۳  GB ۱۱,۵۰۰ +
سه ماهه ۵  GB ۲۰,۹۰۰ +
شش ماهه ۸  GB ۳۵,۰۰۰ +
یک ساله ۱۲  GB ۵۸,۰۰۰ +
۵۱۲ Kbps یک ماهه ۳   GB ۱۳,۰۰۰ +
سه ماهه ۵   GB ۲۵,۴۰۰ +
شش ماهه ۸   GB ۴۴,۰۰۰ +
یک ساله ۱۲   GB ۷۶,۰۰۰ +
۱۰۲۴ Kbps یک ماهه ۳  GB ۱۵,۰۰۰ +
سه ماهه ۵  GB ۳۱,۴۰۰ +
شش ماهه ۸  GB ۵۶,۰۰۰ +
یک ساله ۱۲  GB ۱۰۰,۰۰۰ +
۲۰۴۸ Kbps یک ماهه ۳  GB ۱۷,۰۰۰ +
سه ماهه ۵  GB ۳۷,۴۰۰ +
شش ماهه ۸  GB ۶۸,۰۰۰ +
یک ساله ۱۲  GB ۱۲۴,۰۰۰ +
۴۰۹۶ Kbps یک ماهه ۳  GB ۲۳,۰۰۰ +
سه ماهه ۵  GB ۵۵,۴۰۰ +
شش ماهه ۸  GB ۱۰۴,۰۰۰ +
یک ساله ۱۲  GB ۱۹۶,۰۰۰ +
۸۱۹۲ Kbps یک ماهه ۳  GB ۲۵,۲۰۰ +
سه ماهه ۵  GB ۶۴,۷۰۰ +
شش ماهه ۸  GB ۱۲۲,۰۰۰ +
یک ساله ۱۲  GB ۲۳۵,۶۰۰ +
۱۰۲۴۰ Kbps یک ماهه ۳  GB ۲۷,۰۰۰ +
سه ماهه ۵  GB ۶۷,۴۰۰ +
شش ماهه ۸  GB ۱۲۸,۰۰۰ +
یک ساله ۱۲  GB ۲۴۴,۰۰۰ +

سرویس حجمی  ADSL+2  رهام داتک - ویژه کاربران پرمصرف
سرعت سرویس مدت سرویس ترافیک دوره قیمت دوره سفارش
۱۲۸ Kbps یک ماهه ۵   GB ۱۴,۹۰۰ +
۲۵۶ Kbps یک ماهه ۵   GB ۱۵,۹۰۰ +
۵۱۲ Kbps یک ماهه ۵   GB ۱۷,۴۰۰ +
۱۰۲۴ Kbps یک ماهه ۵   GB ۱۹,۴۰۰ +
۲۰۴۸ Kbps یک ماهه ۵   GB ۲۱,۴۰۰ +
۴۰۹۶ Kbps یک ماهه ۵   GB ۲۷,۴۰۰ +
۸۱۹۲ Kbps یک ماهه ۵   GB ۲۹,۶۰۰ +
۱۰۲۴۰ Kbps یک ماهه ۵   GB ۳۱,۴۰۰ +

سرویس حجمی  ADSL+2  رهام داتک - نامحدود
سرعت سرویس مدت سرویس ترافیک دوره قیمت دوره سفارش
۱۰۲۴ Kbps یک ماهه ۷۰   GB ۱۱۴,۳۶۰ +
۲۰۴۸ Kbps یک ماهه ۹۰   GB ۱۴۳,۳۶۰ +
۴۰۹۶ Kbps یک ماهه ۱۱۰   GB ۱۷۶,۳۶۰ +
۸۱۹۲ Kbps یک ماهه ۱۵۰   GB ۲۳۴,۳۶۰ +
۱۰۲۴۰ Kbps یک ماهه ۲۰۰   GB ۳۰۱,۸۶۰ +
هزینه ترافیک اضافه  ADSL+2   رهام داتک
حجم ترافیک هزینه هر 1GB به تومان
از ۱ گیگابایت تا ۳ گیگابایت ۳۰۰۰
از ۴ گیگابایت تا ۱۰ گیگابایت ۲۲۰۰
از ۱۱ گیگابایت تا ۳۰ گیگابایت ۱۸۰۰
۳۱ گیگا بایت به بالا ۱۵۰۰

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر بر روی این قسمت کلیک نمایید.
همه حقوق برای رهام داتک محفوظ است شرکت انتقال داده های رهام داتک وابسته به گروه شرکت های داتک دارای پروانه PAP به شماره ۳۱۰/۱۲/۱۴۸۷۵ - © 2016