فهرست سرویس های عادی داتک


این سرویس ها، سرویس هایی هستند که مطابق مصوبات سازمان تنظیم و مقررات تصویب شده اند و فروش آن ها محدود به زمان خاصی نمی باشد.

128Kb

اینترنت ۱۲۸ کیلوبیت حجمی (حداکثر سرعت تا 2 مگابیت در ثانیه)

بازه قیمت از ۱۰,۵۰۰ تا ۴۶,۰۰۰ هزار تومان همراه با تخفیف های ویژه

بسته های این سرویس
 • یک ماهه
 • حجم : ۳GB
 • قیمت : ۱۰,۵۰۰ تومان
 • سفارش
 • سه ماهه
 • حجم : ۵GB
 • قیمت : ۱۷,۹۰۰ تومان
 • سفارش
 • شش ماهه
 • حجم : ۸GB
 • قیمت : ۲۹,۰۰۰ تومان
 • سفارش
 • یک ساله
 • حجم : ۱۲GB
 • قیمت : ۴۶,۰۰۰ تومان
 • سفارش
256Kb

اینترنت ۲۵۶ کیلوبیت حجمی (حداکثر سرعت تا 4 مگابیت در ثانیه)

بازه قیمت از ۱۱,۵۰۰ تا ۵۸,۰۰۰ هزار تومان همراه با تخفیف های ویژه

بسته های این سرویس
 • یک ماهه
 • حجم : ۳GB
 • قیمت : ۱۱,۵۰۰ تومان
 • سفارش
 • سه ماهه
 • حجم : ۵GB
 • قیمت : ۲۰,۹۰۰ تومان
 • سفارش
 • شش ماهه
 • حجم : ۸GB
 • قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
 • سفارش
 • یک ساله
 • حجم : ۱۲GB
 • قیمت : ۵۸,۰۰۰ تومان
 • سفارش
512Kb

اینترنت ۵۱۲ کیلوبیت حجمی (حداکثر سرعت تا 6 مگابیت در ثانیه)

بازه قیمت از ۱۳,۰۰۰ تا ۷۶,۰۰۰ هزار تومان همراه با تخفیف های ویژه

بسته های این سرویس
 • یک ماهه
 • حجم : ۳GB
 • قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
 • سفارش
 • سه ماهه
 • حجم : ۵GB
 • قیمت : ۲۵,۴۰۰ تومان
 • سفارش
 • شش ماهه
 • حجم : ۸GB
 • قیمت : ۴۴,۰۰۰ تومان
 • سفارش
 • یک ساله
 • حجم : ۱۲GB
 • قیمت : ۷۶,۰۰۰ تومان
 • سفارش
1Mb

اینترنت ۱ مگابیت حجمی (حداکثر سرعت تا 8 مگابیت در ثانیه)

بازه قیمت از ۱۵,۰۰۰ تا ۱۰۰,۰۰۰ هزار تومان همراه با تخفیف های ویژه

بسته های این سرویس
 • یک ماهه
 • حجم : ۳GB
 • قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
 • سفارش
 • سه ماهه
 • حجم : ۵GB
 • قیمت : ۳۱,۴۰۰ تومان
 • سفارش
 • شش ماهه
 • حجم : ۸GB
 • قیمت : ۵۶,۰۰۰ تومان
 • سفارش
 • یک ساله
 • حجم : ۱۲GB
 • قیمت : ۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • سفارش
2Mb

اینترنت ۲ مگابیت حجمی (حداکثر سرعت تا 10 مگابیت در ثانیه)

بازه قیمت از ۱۷,۰۰۰ تا ۱۲۴,۰۰۰ هزار تومان همراه با تخفیف های ویژه

بسته های این سرویس
 • یک ماهه
 • حجم : ۳GB
 • قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
 • سفارش
 • سه ماهه
 • حجم : ۵GB
 • قیمت : ۳۷,۴۰۰ تومان
 • سفارش
 • شش ماهه
 • حجم : ۸GB
 • قیمت : ۶۸,۰۰۰ تومان
 • سفارش
 • یک ساله
 • حجم : ۱۲GB
 • قیمت : ۱۲۴,۰۰۰ تومان
 • سفارش
4Mb

اینترنت ۴ مگابیت حجمی (حداکثر سرعت تا 14 مگابیت در ثانیه)

بازه قیمت از ۲۳,۰۰۰ تا ۱۹۶,۰۰۰ هزار تومان همراه با تخفیف های ویژه

بسته های این سرویس
 • یک ماهه
 • حجم : ۳GB
 • قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
 • سفارش
 • سه ماهه
 • حجم : ۵GB
 • قیمت : ۵۵,۴۰۰ تومان
 • سفارش
 • شش ماهه
 • حجم : ۸GB
 • قیمت : ۱۰۴,۰۰۰ تومان
 • سفارش
 • یک ساله
 • حجم : ۱۲GB
 • قیمت : ۱۹۶,۰۰۰ تومان
 • سفارش
8Mb

اینترنت ۸ مگابیت حجمی (حداکثر سرعت تا 16 مگابیت در ثانیه)

بازه قیمت از ۲۵,۲۰۰ تا ۲۳۵,۶۰۰ هزار تومان همراه با تخفیف های ویژه

بسته های این سرویس
 • یک ماهه
 • حجم : ۳GB
 • قیمت : ۲۵,۲۰۰ تومان
 • سفارش
 • سه ماهه
 • حجم : ۵GB
 • قیمت : ۶۴,۷۰۰ تومان
 • سفارش
 • شش ماهه
 • حجم : ۸GB
 • قیمت : ۱۲۲,۰۰۰ تومان
 • سفارش
 • یک ساله
 • حجم : ۱۲GB
 • قیمت : ۲۳۵,۶۰۰ تومان
 • سفارش
10Mb

اینترنت ۱۰ مگابیت حجمی (حداکثر سرعت تا 18 مگابیت در ثانیه)

بازه قیمت از ۲۷,۰۰۰ تا ۲۴۴,۰۰۰ هزار تومان همراه با تخفیف های ویژه

بسته های این سرویس
 • یک ماهه
 • حجم : ۳GB
 • قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
 • سفارش
 • سه ماهه
 • حجم : ۵GB
 • قیمت : ۶۷,۴۰۰ تومان
 • سفارش
 • شش ماهه
 • حجم : ۸GB
 • قیمت : ۱۲۸,۰۰۰ تومان
 • سفارش
 • یک ساله
 • حجم : ۱۲GB
 • قیمت : ۲۴۴,۰۰۰ تومان
 • سفارش
فهرست سرویس های ویژه داتک

این سرویس ها، سرویس هایی هستند که مطابق مصوبات سازمان تنظیم و مقررات تصویب شده اند و فروش آن ها محدود به زمان خاصی نمی باشد.

پرمصرف

سرویس حجمی ADSL رهام داتک-ویژه کاربران پرمصرف

بازه قیمت از ۱۴,۹۰۰ تا ۳۱,۴۰۰ هزار تومان همراه با تخفیف های ویژه

بسته های این سرویس
 • ۱۲۸Kbps
 • حجم : ۵GB
 • قیمت : ۱۴,۹۰۰ تومان
 • سفارش
 • ۲۵۶Kbps
 • حجم : ۵GB
 • قیمت : ۱۵,۹۰۰ تومان
 • سفارش
 • ۵۱۲Kbps
 • حجم : ۵GB
 • قیمت : ۱۷,۴۰۰ تومان
 • سفارش
 • ۱۰۲۴Kbps
 • حجم : ۵GB
 • قیمت : ۱۹,۴۰۰ تومان
 • سفارش
 • ۲۰۴۸Kbps
 • حجم : ۵GB
 • قیمت : ۲۱,۴۰۰ تومان
 • سفارش
 • ۴۰۹۶Kbps
 • حجم : ۵GB
 • قیمت : ۲۷,۴۰۰ تومان
 • سفارش
 • ۸۱۹۲Kbps
 • حجم : ۵GB
 • قیمت : ۲۹,۶۰۰ تومان
 • سفارش
 • ۱۰۲۴۰Kbps
 • حجم : ۵GB
 • قیمت : ۳۱,۴۰۰ تومان
 • سفارش
نامحدود

سرویس حجمی ADSL رهام داتک-نامحدود

بازه قیمت از ۱۱۴,۳۶۰ تا ۳۰۱,۸۶۰ هزار تومان همراه با تخفیف های ویژه

بسته های این سرویس
 • ۱۰۲۴Kbps
 • حجم : ۷۰GB
 • قیمت :۱۱۴,۳۶۰ تومان
 • سفارش
 • ۲۰۴۸Kbps
 • حجم : ۹۰GB
 • قیمت : ۱۴۳,۳۶۰ تومان
 • سفارش
 • ۴۰۹۶Kbps
 • حجم : ۱۱۰GB
 • قیمت : ۱۷۶,۳۶۰ تومان
 • سفارش
 • ۸۱۹۲Kbps
 • حجم : ۱۵۰GB
 • قیمت : ۲۳۴,۳۶۰ تومان
 • سفارش
 • ۱۰۲۴Kbps
 • حجم : ۲۰۰GB
 • قیمت :۳۰۱,۸۶۰ تومان
 • سفارش
هزینه ترافیک اضافه  ADSL+2   رهام داتک
حجم ترافیک هزینه هر 1GB به تومان
از ۱ گیگابایت تا ۳ گیگابایت ۳۰۰۰
از ۴ گیگابایت تا ۱۰ گیگابایت ۲۲۰۰
از ۱۱ گیگابایت تا ۳۰ گیگابایت ۱۸۰۰
۳۱ گیگا بایت به بالا ۱۵۰۰
توضیحات:

توجه شود مبلغ حجم ها به صورت پلکانی محاسبه می شود. به عنوان مثال برای خرید 12 گیگا بایت حجم، 3 گیگابایت اول با قیمت هر گیگا بایت ۳۰۰۰ تومان، 7 گیگابایت دوم با قیمت هر گیگابایت ۲۲۰۰ تومان و 2 گیگابایت باقیمانده با قیمت هر گیگابایت حجم ۱۸۰۰ تومان محاسبه می شود.

لازم به ذکر است کلیه سرویس ها بر اساس کیفیت خط و نویز روی خط مشترکین و در شهرهای خاص، بسته به امکانات مخابراتی و خط مشترک ارائه می‌گردد. بی تردید داتک مسئولیتی در قبال پایین بودن کیفیت خط مشترک و عدم توان استفاده از سرویس‌های ذکر شده را به عهده ندارد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید با بخش فروش شرکت داتک به شماره ۸۱۶۸۱ از ۸ صبح تا ۸ شب تماس حاصل فرمایید.