Responsive image

تعرفه خدمات و سرویس های داتک (برای مشترکین جدید) ۰۲۱-۸۱۶۸۱


چنانچه شما قصد تمدید،تغییر سرویس یا خرید حجم برای سرویس خود را دارید باید از طریق پنل کاربری خود اقدام به انجام این کار نمایید.

اینترنت غیر حجمی داتک

توجه نمایید در این نوع از سرویس ها هنگامی که از حجم منصفانه بیشتر مصرف کنید، سرعت شما به حداقل سرعت (۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه) کاهش مییابد و در صورت نیاز برای افزایش سرعت شما میتوانید حجم اضافه بخرید تا سرعت شما مجددا افزایش یابد.

یک ماهه
سرویس های غیر حجمی یک ماهه داتک
بازه قیمت از ۱۳۷۵۰ تا ۸۸۰۰۰ تومان
 • ۵۱۲Kb
 • حجم بین الملل ۲۰GB
  (۴۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۱۳۷۵۰ تومان
 • یک ماهه
 • سفارش
 • ۱Mb
 • حجم بین الملل ۳۰GB
  (۶۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی : ۲۲۰۰۰ تومان
 • یک ماهه
 • سفارش
 • ۲Mb
 • حجم بین الملل ۴۰GB
  (۸۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی : ۲۷۵۰۰ تومان
 • یک ماهه
 • سفارش
 • ۳Mb
 • حجم بین الملل ۱۵GB
  (۳۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی : ۱۹۲۵۰ تومان
 • یک ماهه اقتصادی
 • سفارش
 • ۳Mb
 • حجم بین الملل ۶۰GB
  (۱۲۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی : ۳۸۵۰۰ تومان
 • یک ماهه
 • سفارش
 • ۴Mb
 • حجم بین الملل ۱۵GB
  (۳۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۲۲۰۰۰ تومان
 • یک ماهه اقتصادی
 • سفارش
 • ۴Mb
 • حجم بین الملل ۱۰۰GB
  (۲۰۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۴۴۰۰۰ تومان
 • یک ماهه
 • سفارش
 • ۸Mb
 • حجم بین الملل ۲۰GB
  (۴۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۲۷۵۰۰ تومان
 • یک ماهه اقتصادی
 • سفارش
 • ۸Mb
 • حجم بین الملل ۲۰۰GB
  (۴۰۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۵۵۰۰۰ تومان
 • یک ماهه
 • سفارش
 • ۱۶Mb
 • حجم بین الملل ۳۵GB
  (۷۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۴۴۰۰۰ تومان
 • یک ماهه اقتصادی
 • سفارش
 • ۱۶Mb
 • حجم بین الملل ۱۰۰۰GB
  (۲۰۰۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۸۸۰۰۰ تومان
 • یک ماهه
 • سفارش
سه ماهه
سرویس های غیر حجمی سه ماهه داتک
بازه قیمت از ۴۱۲۵۰ تا ۲۶۴۰۰۰ تومان
 • ۵۱۲Kb
 • حجم بین الملل ۶۰GB
  (۱۲۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی : ۴۱۲۵۰ تومان
 • سه ماهه
 • سفارش
 • ۱Mb
 • حجم بین الملل ۹۰ GB
  (۱۸۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی : ۶۶۰۰۰ تومان
 • سه ماهه
 • سفارش
 • ۲Mb
 • حجم بین الملل ۳۰GB
  (۶۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۴۱۲۵۰ تومان
 • سه ماهه اقتصادی
 • سفارش
 • ۲Mb
 • حجم بین الملل ۱۲۰GB
  (۲۴۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۸۲۵۰۰ تومان
 • سه ماهه
 • سفارش
 • ۳Mb
 • حجم بین الملل ۴۵GB
  (۹۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۵۷۷۵۰ تومان
 • سه ماهه اقتصادی
 • سفارش
 • ۳Mb
 • حجم بین الملل ۱۸۰GB
  (۳۶۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۱۱۵۵۰۰ تومان
 • سه ماهه
 • سفارش
 • ۴Mb
 • حجم بین الملل ۴۵GB
  (۹۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۶۶۰۰۰ تومان
 • سه ماهه اقتصادی
 • سفارش
 • ۴Mb
 • حجم بین الملل ۳۰۰GB
  (۶۰۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۱۳۲۰۰۰ تومان
 • سه ماهه
 • سفارش
 • ۸Mb
 • حجم بین الملل ۶۰GB
  (۱۲۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی : ۸۲۵۰۰ تومان
 • سه ماهه اقتصادی
 • سفارش
 • ۸Mb
 • حجم بین الملل ۶۰۰GB
  (۱۲۰۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی : ۱۶۵۰۰۰ تومان
 • سه ماهه
 • سفارش
 • ۱۶Mb
 • حجم بین الملل ۱۰۵GB
  (۲۱۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۱۳۲۰۰۰ تومان
 • سه ماهه اقتصادی
 • سفارش
 • ۱۶Mb
 • حجم بین الملل ۳۰۰۰GB
  (۶۰۰۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۲۶۴۰۰۰ تومان
 • سه ماهه
 • سفارش
شش ماهه
سرویس های غیر حجمی شش ماهه داتک
بازه قیمت از ۶۶۰۰۰ تا ۵۲۸۰۰۰ تومان
 • ۱Mb
 • حجم بین الملل ۴۸ GB
  (۹۶ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی : ۶۶۰۰۰ تومان
 • شش ماهه اقتصادی
 • سفارش
 • ۱Mb
 • حجم بین الملل ۱۸۰ GB
  (۳۶۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی : ۱۳۲۰۰۰ تومان
 • شش ماهه
 • سفارش
 • ۲Mb
 • حجم بین الملل ۶۰GB
  (۱۲۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۸۲۵۰۰ تومان
 • شش ماهه اقتصادی
 • سفارش
 • ۲Mb
 • حجم بین الملل ۲۴۰GB
  (۴۸۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۱۶۵۰۰۰ تومان
 • شش ماهه
 • سفارش
 • ۳Mb
 • حجم بین الملل ۹۰GB
  (۱۸۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۱۱۵۵۰۰ تومان
 • شش ماهه اقتصادی
 • سفارش
 • ۳Mb
 • حجم بین الملل ۳۶۰GB
  (۷۲۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۲۳۱۰۰۰ تومان
 • شش ماهه
 • سفارش
 • ۴Mb
 • حجم بین الملل ۹۰GB
  (۱۸۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۱۳۲۰۰۰ تومان
 • شش ماهه اقتصادی
 • سفارش
 • ۴Mb
 • حجم بین الملل ۶۰۰GB
  (۱۲۰۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۲۶۴۰۰۰ تومان
 • شش ماهه
 • سفارش
 • ۸Mb
 • حجم بین الملل ۱۲۰GB
  (۲۴۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۱۶۵۰۰۰ تومان
 • شش ماهه اقتصادی
 • سفارش
 • ۸Mb
 • حجم بین الملل ۱۲۰۰GB
  (۲۴۰۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۳۳۰۰۰۰ تومان
 • شش ماهه
 • سفارش
 • ۱۶Mb
 • حجم بین الملل ۲۱۰GB
  (۴۲۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۲۶۴۰۰۰ تومان
 • شش ماهه اقتصادی
 • سفارش
 • ۱۶Mb
 • حجم بین الملل ۶۰۰۰GB
  (۱۲۰۰۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۵۲۸۰۰۰ تومان
 • شش ماهه
 • سفارش
یک ساله
سرویس های غیر حجمی یک ساله داتک
بازه قیمت از ۱۳۲۰۰۰ تا ۱۰۵۶۰۰۰ تومان
 • ۱Mb
 • حجم بین الملل۹۶ GB
  (۱۹۲ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی : ۱۳۲۰۰۰ تومان
 • یک ساله اقتصادی
 • سفارش
 • ۱Mb
 • حجم بین الملل۳۶۰ GB
  (۷۲۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی : ۲۶۴۰۰۰ تومان
 • یک ساله
 • سفارش
 • ۲Mb
 • حجم بین الملل ۱۲۰GB
  (۲۴۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۱۶۵۰۰۰ تومان
 • یک ساله اقتصادی
 • سفارش
 • ۲Mb
 • حجم بین الملل ۴۸۰GB
  (۹۶۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۳۳۰۰۰۰ تومان
 • یک ساله
 • سفارش
 • ۳Mb
 • حجم بین الملل ۱۸۰GB
  (۳۶۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۲۳۱۰۰۰ تومان
 • یک ساله اقتصادی
 • سفارش
 • ۳Mb
 • حجم بین الملل ۷۲۰GB
  (۱۴۴۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۴۶۲۰۰۰ تومان
 • یک ساله
 • سفارش
 • ۴Mb
 • حجم بین الملل ۱۸۰GB
  (۳۶۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۲۶۴۰۰۰ تومان
 • یک ساله اقتصادی
 • سفارش
 • ۴Mb
 • حجم بین الملل ۱۲۰۰GB
  (۲۴۰۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۵۲۸۰۰۰ تومان
 • یک ساله
 • سفارش
 • ۸Mb
 • حجم بین الملل ۲۴۰GB
  (۴۸۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۳۳۰۰۰۰ تومان
 • یک ساله اقتصادی
 • سفارش
 • ۸Mb
 • حجم بین الملل ۲۴۰۰GB
  (۴۸۰۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۶۶۰۰۰۰ تومان
 • یک ساله
 • سفارش
 • ۱۶Mb
 • حجم بین الملل ۴۲۰GB
  (۸۴۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۵۲۸۰۰۰ تومان
 • یک ساله اقتصادی
 • سفارش
 • ۱۶Mb
 • حجم بین الملل ۱۲۰۰۰GB
  (۲۴۰۰۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۱۰۵۶۰۰۰ تومان
 • یک ساله
 • سفارش

توضیحات

جهت دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید با بخش فروش شرکت داتک به شماره ۸۱۶۸۱ تماس حاصل فرمایید. ساعات کاری بخش فروش داتک شنبه تا چهارشنبه ۸:۰۰ لغایت ۲۱:۰۰ و پنج شنبه ها ۸:۰۰ لغایت ۱۷:۴۵ است.