اعطای ۲ گیگ حجم مشارکت در طرح سرشماری نفوس و مسکن

مشترکین داتک میتوانند پس از مراجعه به سامانه سرشماری نفوس و مسکن و شرکت در طرح فوق از طریق پروفایل خود در وبسایت داتک اقدام به دریافت ۲ گیگ حجم مشارکت در سرشماری نفوس و مسکن نمایند.