Responsive image

تعرفه خدمات و سرویس های داتک (برای مشترکین جدید) ۰۲۱-۸۱۶۸۱


چنانچه شما قصد تمدید،تغییر سرویس یا خرید حجم برای سرویس خود را دارید باید از طریق پنل کاربری خود اقدام به انجام این کار نمایید.
 • Cinque Terre
 • پروموشن طرحی نو ۳
  (شماره تاییدیه ۵۲۰۹۳۸)
 • فروش ویژه ۱۶ مگ غیرحجمی ۶ماهه
 • ۳۰۰۰ گیگ حجم بین الملل
  (۶۰۰۰ گیگ حجم داخلی)
 • قیمت: ۳۸۰۰۰۰تومان
 • سفارش
 • Cinque Terre
 • پروموشن طرحی نو ۲
  (شماره تاییدیه ۵۲۰۹۳۸)
 • فروش ویژه ۱۶ مگ غیرحجمی ۳ماهه
 • ۱۵۰۰ گیگ حجم بین الملل
  (۳۰۰۰ گیگ حجم داخلی)
 • قیمت: ۲۰۰۰۰۰تومان
 • سفارش
 • Cinque Terre
 • پروموشن طرحی نو ۱
  (شماره تاییدیه ۵۲۰۹۳۸)
 • فروش ویژه ۸ مگ غیرحجمی ۳ماهه
 • ۱۲۰۰ گیگ حجم بین الملل
  (۲۴۰۰ گیگ حجم داخلی)
 • قیمت: ۱۵۰۰۰۰تومان
 • سفارش

اینترنت غیر حجمی داتک

توجه نمایید در این نوع از سرویس ها هنگامی که از حجم منصفانه بیشتر مصرف کنید، سرعت شما به حداقل سرعت (۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه) کاهش مییابد و در صورت نیاز برای افزایش سرعت شما میتوانید حجم اضافه بخرید تا سرعت شما مجددا افزایش یابد.

یک ماهه
سرویس های غیر حجمی یک ماهه داتک
بازه قیمت از ۱۲۵۰۰ تا ۸۰۰۰۰ تومان
(شماره تأییدیه ۵۲۰۹۷۳)
 • ۵۱۲Kb
 • حجم بین الملل +۵٪ ترافیک اضافه
  ۱.۵ GB
  (۳ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۱۲۵۰۰ تومان
 • یک ماهه
 • سفارش
 • ۱Mb
 • حجم بین الملل +۵٪ ترافیک اضافه
  ۱۳ GB
  (۲۶ GB حجم داخلی)
 • قیمت : ۲۰۰۰۰ تومان
 • یک ماهه
 • سفارش
 • ۲Mb
 • حجم بین الملل +۵٪ ترافیک اضافه
  ۱۹ GB
  (۳۸ GB حجم داخلی)
 • قیمت : ۲۵۰۰۰ تومان
 • یک ماهه
 • سفارش
 • ۳Mb
 • حجم بین الملل +۵٪ ترافیک اضافه
  ۲۵.۵ GB
  (۵۱ GB حجم داخلی)
 • قیمت : ۳۵۰۰۰ تومان
 • یک ماهه
 • سفارش
 • ۴Mb
 • حجم بین الملل +۵٪ ترافیک اضافه
  ۳۸ GB
  (۷۶ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۴۰۰۰۰ تومان
 • یک ماهه
 • سفارش
 • ۸Mb
 • حجم بین الملل +۵٪ ترافیک اضافه
  ۵۰.۵ GB
  (۱۰۱ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۵۰۰۰۰ تومان
 • یک ماهه
 • سفارش
 • ۱۶Mb
 • حجم بین الملل +۵٪ ترافیک اضافه
  ۶۳ GB
  (۱۲۶ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۸۰۰۰۰ تومان
 • یک ماهه
 • سفارش
سه ماهه
سرویس های غیر حجمی سه ماهه داتک
بازه قیمت از ۳۷۵۰۰ تا ۲۴۰۰۰۰ تومان
(شماره تأییدیه ۵۲۰۹۷۸)
 • ۵۱۲Kb
 • حجم بین الملل +۵٪ ترافیک اضافه
  ۳.۵ GB
  (۷ GB حجم داخلی)
 • قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان
 • سه ماهه
 • سفارش
 • ۱Mb
 • حجم بین الملل +۵٪ ترافیک اضافه
  ۳۸ GB
  (۷۶ GB حجم داخلی)
 • قیمت : ۶۰۰۰۰ تومان
 • سه ماهه
 • سفارش
 • ۲Mb
 • حجم بین الملل +۵٪ ترافیک اضافه
  ۵۷ GB
  (۱۱۴ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۷۵۰۰۰ تومان
 • سه ماهه
 • سفارش
 • ۳Mb
 • حجم بین الملل +۵٪ ترافیک اضافه
  ۷۶ GB
  (۱۵۲ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۱۰۵۰۰۰ تومان
 • سه ماهه
 • سفارش
 • ۴Mb
 • حجم بین الملل +۵٪ ترافیک اضافه
  ۱۱۳.۵ GB
  (۲۲۷ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۱۲۰۰۰۰ تومان
 • سه ماهه
 • سفارش
 • ۸Mb
 • حجم بین الملل +۵٪ ترافیک اضافه
  ۱۵۱.۵ GB
  (۳۰۳ GB حجم داخلی)
 • قیمت : ۱۵۰۰۰۰ تومان
 • سه ماهه
 • سفارش
 • ۱۶Mb
 • حجم بین الملل +۵٪ ترافیک اضافه
  ۱۸۹ GB
  (۳۷۸ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۲۴۰۰۰۰ تومان
 • سه ماهه
 • سفارش
شش ماهه
سرویس های غیر حجمی شش ماهه داتک
بازه قیمت از ۱۲۰۰۰۰ تا ۴۸۰۰۰۰ تومان
(شماره تأییدیه ۵۲۰۹۷۹)
 • ۱Mb
 • حجم بین الملل +۵٪ ترافیک اضافه
  ۷۶ GB
  (۱۵۲ GB حجم داخلی)
 • قیمت : ۱۲۰۰۰۰ تومان
 • شش ماهه
 • سفارش
 • ۲Mb
 • حجم بین الملل +۵٪ ترافیک اضافه
  ۱۱۳.۵ GB
  (۲۲۷ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۱۵۰۰۰۰ تومان
 • شش ماهه
 • سفارش
 • ۳Mb
 • حجم بین الملل +۵٪ ترافیک اضافه
  ۱۵۱.۵ GB
  (۳۰۳ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۲۱۰۰۰۰ تومان
 • شش ماهه
 • سفارش
 • ۴Mb
 • حجم بین الملل +۵٪ ترافیک اضافه
  ۲۲۶.۵ GB
  (۴۵۳ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۲۴۰۰۰۰ تومان
 • شش ماهه
 • سفارش
 • ۸Mb
 • حجم بین الملل +۵٪ ترافیک اضافه
  ۳۰۲.۵ GB
  (۶۰۵ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۳۰۰۰۰۰ تومان
 • شش ماهه
 • سفارش
 • ۱۶Mb
 • حجم بین الملل +۵٪ ترافیک اضافه
  ۳۷۸ GB
  (۷۵۶ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۴۸۰۰۰۰ تومان
 • شش ماهه
 • سفارش
یک ساله
سرویس های غیر حجمی یک ساله داتک
بازه قیمت از ۲۴۰۰۰۰ تا ۹۶۰۰۰۰ تومان
(شماره تأییدیه ۵۲۰۹۸۰)
 • ۱Mb
 • حجم بین الملل +۵٪ ترافیک اضافه
  ۱۵۱.۵ GB
  (۳۰۳ GB حجم داخلی)
 • قیمت : ۲۴۰۰۰۰ تومان
 • یک ساله
 • سفارش
 • ۲Mb
 • حجم بین الملل +۵٪ ترافیک اضافه
  ۲۲۷ GB
  (۴۵۴ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۳۰۰۰۰۰ تومان
 • یک ساله
 • سفارش
 • ۳Mb
 • حجم بین الملل +۵٪ ترافیک اضافه
  ۳۰۲.۵ GB
  (۶۰۵ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۴۲۰۰۰۰ تومان
 • یک ساله
 • سفارش
 • ۴Mb
 • حجم بین الملل +۵٪ ترافیک اضافه
  ۴۵۴ GB
  (۹۰۸ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۴۸۰۰۰۰ تومان
 • یک ساله
 • سفارش
 • ۸Mb
 • حجم بین الملل +۵٪ ترافیک اضافه
  ۶۰۵ GB
  (۱۲۱۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۶۰۰۰۰۰ تومان
 • یک ساله
 • سفارش
 • ۱۶Mb
 • حجم بین الملل +۵٪ ترافیک اضافه
  ۷۵۶ GB
  (۱۵۱۲ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۹۶۰۰۰۰ تومان
 • یک ساله
 • سفارش

توضیحات

جهت دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید با بخش فروش شرکت داتک به شماره ۸۱۶۸۱ تماس حاصل فرمایید. ساعات کاری بخش فروش داتک شنبه تا چهارشنبه ۸:۰۰ لغایت ۲۱:۰۰ و پنج شنبه ها ۸:۰۰ لغایت ۱۷:۴۵ است.