افتخارات

نظام مدیریت رضایت سنجی مشتریان

استاندارد ایزو 10004:2012 یا استاندارد سیستم مدیریت رضایت سنجی مشتریان به دنبال مدیریت و برنامه ریزی نظام یافته ی پایش و اندازه گیری رضایتمندی مشتریان می باشد. این استاندارد، از طریق طبقه بندی نیازهای مشتریان براساس بخش بندی مشتریان، باعث افزایش میل سازمان به سمت مشتری مداری می گردد. سازمان با استقرار این استاندارد به صورت دوره ای متعهد می گردد که مشتریان خویش را مورد رضایت سنجی قرار دهد و با پایش نتایج آن ها، اقدامات اصلاحی را در پیش بگیرد.

نظام مدیریت کیفیت

استاندارد ایزو 9001:2015 یا استاندارد سیستم مدیریت کیفیت به دنبال ایجاد و استقرار کیفیت در سراسر سازمان است. اگر معنای معنای مدیریت را برنامه ریزی، کنترل، هدایت و نظارت قلمداد کنیم در ایزو 9001:2015 قرار است این اقدام ها با رویکرد کیفیت انجام شود. مهم ترین ویژگی این استاندارد این است که سازمانی که این استاندارد را پیاده سازی و اجرا می کند، متعهد شود محصولی تولید کند که ثبات کیفیت داشته باشد. از مواردی که در این استاندارد بسیار حائز اهمیت است، تفکرسیستمی و رویکردی فرآیند محور است. این استاندارد سازمان را در قالب یک سیستم یکپارچه می بیند و با نگاه فرآیندگرا به سازمان سعی می کند، ارتباط مطلوبی بین واحدهای مختلف سازمان ایجاد کند تا علاوه بر بهبود ارتباطات سازمان و کیفیت این ارتباطات، بتوان محصول و خدمات بهتری را نیز به مشتری ارائه کرد.