Responsive image

فرم ها و مستندات

مشتریان گرامی می توانند جهت عقد قرارداد و بدون مراجعه حضوری به شرکت، فرمهای مربوط به ثبت نام و شرایط بهره برداری از هر یک از سرویس های درخواستی را از این قسمت دریافت و پس از مطالعه و تکمیل، آنرا برای شرکت ارسال نمایند.
برای دریافت کردن فرم ها و مستندات زیر بر روی آنها Right-Click نموده و انتخاب Save-Link-As را اجرا کنید.

فرم‌ها و مستندات

توافقنامه ها


مبارزه با پولشویی

پی نوشت:

مصوبه ۱۷۷ سازمان تنظیم مقررات در خصوص توافقنامه تضمین کیفیت سرویس و خدمات ارتباط داده ها را میتوانید در اینجا مشاهده کنید.