انتصاب شایسته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران

انتصاب شایسته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات