حضور داتک در نمایشگاه ایران تلکام ۲۰۱۷

حضور داتک در نمایشگاه تلکام ۱۳۹۶